Tom Morrissey

Twenty Year Lineage Student of  the late Master Kenny Gong

SHING-YI

Pa Kua

Chi Gung

Classes

http://a899635.sites.myregisteredsite.com/Shing-Yi/TomM/ShinYiCertTom600x462DNC.jpg

 

Shing-Yi HSING I XING YI Chi Gung Chi Gong